Donna Tartt - Tajemna historia

13:19 , ,

To by?? jeden z tych roboczych tygodni, kt??re przemijaj?? nie wiadomo kiedy. Szybko, niemal niepostrze??enie. A ja, mimo pobudek o pi??tej trzydzie??ci pi???? i zgrzytania z??bami na mro??nych przystankach chcia??am, by trwa?? najd??u??ej jak tylko si?? da.


Poniedzia??kowy poranek.
Wsiadam do autobusu.
W tym tygodniu zaczynam od Tajemnej historii Donny Tartt. Nie powinno by?? ??le, ale jak dobrze b??dzie? Jeszcze nie podejrzewam, ??e dwadzie??cia cztery godziny p????niej b??d?? marzy??a o tym, ??eby autobus jecha?? jak najd??u??ej. ??e ??ledzenie los??w Richarda Papena b??d?? dla mnie najwa??niejszym elementem ka??dego poranka i ka??dego popo??udnia, czyli tych chwil, kt??re sp??dzam w zat??oczonych i nie zawsze wystarczaj??co ogrzewanych autobusach. A niech to.

Historia Richarda i pi??ciu pozosta??ych student??w filologii klasycznej Uniwersytetu w Hampden przeros??a moje naj??mielsze oczekiwania. Zosta??am sponiewierana emocjonalnie i z dr????cym z przej??cia sercem wyczekiwa??am kolejno nast??puj??cych po sobie zdarze??. Odczuwa??am wielu sprzecznych uczu?? jednocze??nie. Zamiera??am z zachwytu i martwia??am z trwogi. Zach??ystywa??am si?? geniuszem Tartt i historii, kt??r?? stworzy??a, przeklinaj??c j?? jednocze??nie za to, ??e zdecydowa??a si?? pokierowa?? losem bohater??w w taki, a nie inny spos??b.

Nie jestem w stanie, mimo moich najszczerszych ch??ci, wyrazi?? w pe??ni tego, jak wielki wp??yw wywar??a na mnie ksi????ka Tartt. Ta niesamowita historia to w??a??ciwie studium zbrodni i kary, kt??re pokazuje, jak du??o kosztowa?? mo??e ch???? wyj??cia poza ramy i prze??ycia "czego?? wi??cej". Dla charyzmatycznych przyjaci???? Richarda tym "wi??cej" by??y rytua??y, kt??rych tragicznych skutk??w nie mogli zawczasu przewidzie??. Ka??de z nich, po fakcie, pr??bowa??o upora?? si?? z nimi na sw??j w??asny spos??b, a Richard, mimowolnie wpl??tany w wir wydarze??, sta?? si?? jednym z ich uczestnik??w i, chc??c nie chc??c, zap??aci?? za to wysok?? cen??. Jak??? O tym musicie przekona?? si?? sami.

 http://bit.ly/1SJKzrpTytu?? orygina??u: The Secret History
Liczba stron: 608
Wydawnictwo: Znak Literanova

Ocena (1-10): 10- arcydzie??oZa ksi????k?? dzi??kuj?? Ksi??garni Woblink
Mo??esz przeczyta?? r??wnie??

0 komentarze

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga mo??e przesy??a?? komentarze.