Nie drzwiami? Oknem! See Bloggers!

13:42

Po raz pierwszy nie dosta??am si?? na See Bloggers. Nie i ju??. Niestety, nie uda??o Ci si?? zakwalifikowa??... co?? tam, co?? tam, nawet nie pami??tam ju??, czy brzmia??o to w??a??nie tak. Gdy wiadomo???? zaczyna si?? od s??owa niestety, wszystkie dalsze informacje w jaki?? magiczny spos??b si?? rozmywaj?? i nie spos??b przypomnie?? sobie dalszego ci??gu.Ludziom jest przykro z wielu r????nych powod??w, a te, kt??re dla innych stanowi?? koniec ??wiata, dla mnie s?? jak dziura w ziemi, kt??r?? przechodz??, ledwo j?? zauwa??aj??c... i na odwr??t.
Czy by??o mi przykro? By??o.
Czy by??am w??ciek??a, roz??alona i mia??am poczucie niesprawiedliwo??ci? By??am i mia??am.
Czy chcia??am wpe??zn???? do mysiej dziury i nie wychodzi?? z niej do Bo??ego Narodzenia? Nie.

Nie, bo mia??am dwa wyj??cia.
  • Mog??am unie???? si?? dum??, uda??, ??e w og??le mnie to nie obchodzi, walcie si??, k????ko wzajemnej adoracji, gardz?? wami!, i pr??bowa?? przekona?? otoczenie i sam?? siebie. 
ALBO
  • Mog??am zrobi?? wszystko, ??eby na See Bloggers pojawi?? si?? i tak.
Je??eli czytasz teraz ten wpis, wiesz ju??, kt??re wyj??cie wybra??am. Impossible is nothing, czy?? nie?

Im jestem starsza, tym rzadziej dopada mnie b??l dupy - powszechna przypad??o???? ludzi przekonanych o swojej wyj??tkowo??ci. Im jestem starsza, tym wi??ksz?? pokor?? odczuwam wobec pewnych spraw. Im wi??cej wiem i im wi??cej widz??, tym wi??ksz?? mam ??wiadomo???? w??asnych brak??w i w??asnej niedoskona??o??ci. Gdybym nie odczuwa??a ich wszystkich, prawdopodobnie oznacza??oby to, ??e czas na terapi?? - narcyzm to nic eleganckiego. I wiecie, bywa, ??e to cholernie boli, gdy kto?? wyprowadza was z b????du. Gdy kto?? daje wam kosza. Gdy kto?? uznaje, ??e jeste??cie niewystarczaj??co dobrzy, niewystarczaj??co m??drzy albo niewystarczaj??co atrakcyjni i odwraca si?? na pi??cie, odchodz??c lub wysy??aj??c wam maila, ??e Niestety...  

Dlatego zacz????am dzia??a??!

Zg??osi??am si?? na wolontariat, bo by??a to szansa, bym pojawi??a si?? na See Bloggers, mimo ??e nie zakwalifikowa??am si?? tam jako uczestnik. Osi??gn????am tym samym to, na czym zale??a??o mi od samego pocz??tku - mog??am spotka?? si?? z lud??mi, z kt??rymi chcia??am si?? spotka?? i pozna?? tych, kt??rych chcia??am pozna??. Ca??a reszta to tylko dodatek.

Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)

Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)

Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)

Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)

Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)


Zdj??cie zamieszczone przez u??ytkownika Agnieszka Baran (@zielona_cytryna)

Mo??esz przeczyta?? r??wnie??

0 komentarze

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga mo??e przesy??a?? komentarze.