Hans Joachim Lang "Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz"

15:55

Tytu?? orygina??u: Die Frauen von Block 10. 
Medizinische Versuche in Auschwitz
T??umaczenie: Eliza Borg
Ilo???? stron: 304
Wydawnictwo: ??wiat Ksi????ki

Ocena (1-10): 6 - dobry


Czy jest jeszcze co??, czego o Holokau??cie nie powiedziano? Czy s?? jeszcze kwestie wymagaj??ce zbadania? Kwestie, o kt??rych nale??y przypomnie??, by nauka z nich p??yn??ca utkwi??a w pami??ci kolejnych pokole??? 

Od wielu lat nie mog?? pozby?? si?? my??li, ??e Holokaust sta?? si?? jednym z tych temat??w, kt??re - m??wi??c brutalnie - zawsze si?? sprzedadz??. Mam nawet wra??enie, ??e rynek jest ju?? tak nasycony ksi????kami o tematyce obozowej, ??e ka??da nowa pozycja jest po prostu powt??rzeniem tego, co ju?? kiedy?? gdzie?? si?? ukaza??o.

Hans Joachim Lang poruszy?? temat eksperyment??w medycznych przeprowadzanych na kobietach. Jego wstrz??saj??ca ksi????ka powsta??a na podstawie zezna?? ??wiadk??w z proces??w s??dowych, wywiad??w lekarskich, wywiad??w, akt urz??dowych i autobiograficznych zapisk??w. Autor zaj???? si?? tematyk?? kobiet poddawanych zabiegowi przymusowej sterylizacji. I nie ma si?? co ??udzi??, ta ksi????ka to nie spacer po umajonej ????ce w promieniach wiosennego s??o??ca. To przeprawa przez bagno w ulewnym deszczu - zdecydowanie nic przyjemnego. Ale czytanie ksi????ek takich jak ta, nie ma by?? przyjemno??ci??, a lekcj??. To ??wiadectwo tragicznej, bolesnej i krwawej historii, kt??ra odcisn????a swe pi??tno na dziesi??tkach milion??w ludzi. Lang przytacza relacje wyciskaj??ce z oczu ??zy w??ciek??o??ci i smutku jednocze??nie, poruszaj??ce i sk??aniaj??ce do g????bokiej refleksji nad ludzkim okrucie??stwem i tym, jak w imi?? nauki traktowane by??o w Auschwitz ludzkie ??ycie. I cho?? ksi????ka ta niczego nie zmieni, cho?? jest tylko kolejn?? pozycj?? traktuj??c?? o Holokau??cie, warto po ni?? si??gn????. Cho??by po to, by przypomnie?? i pami??ta??.


Mo??esz przeczyta?? r??wnie??

4 komentarze

 1. O medycznych eksperymentach na kobietach czyta??am dot??d jedynie w kontek??cie wspomnie?? Wandy P????tawskiej, ale zdecydowanie jest to temat, kt??ry kiedy?? zg????bi??.

  OdpowiedzUsu??
 2. Widzia??am niedawno t?? ksi????k??. Mam nadziej??, ??e uda mi si?? j?? kiedy?? przeczyta??.

  OdpowiedzUsu??
 3. Dok??adnie to samo my??l??. Temat, kt??ry sprzeda si?? zawsze - ale i zawsze b??dzie mile oceniany. Taka... poprawno???? polityczna, by wszystko, co zwi??zane z wojn??, by??o prze??ywane i polecane. Je??li o t?? ksi????k?? chodzi, to... na to zas??uguje. Na uwag?? i polecanie, bo dotyka spraw, kt??re istotnie wp??yn????y na losy ??wiata. I to bez przesady. Osobi??cie czyta??am mn??stwo literatury wojennej i obozowej w liceum - przechodzi??am wtedy taki jakby sza??, cho?? to z??e s??owo. Mam przesyt i od kilku lat - poza "Z??odziejk?? ksi????ek" i "Zimowym morderc??" - nie przeczyta??am niczego, co by mia??o zwi??zek z wojn??. Boj?? si?? tego tematu, bo cho?? na co dzie?? czytuj?? ksi????ki o mrocznej stronie cz??owieka, o seryjnych mordercach, makabrycznych wydarzeniach, to jednak wiem, ??e s?? one tylko fantazj?? - a nawet je??li nie s??, to s?? poza mn??. Mnie nie dotycz??. Ta ksi????ka by mnie powa??nie wgniot??a w fotel i s??dz??, ??e to nie jest lektura dla mnie. Z ca??ym szacunkiem dla pomordowanych kobiet, kt??rym rzeczywi??cie nale??y si?? pami????, ja spasuj??.

  OdpowiedzUsu??
  Odpowiedzi
  1. ??a??, w??a??nie wyrazi??a?? moje odczucia :)

   Usu??

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga mo??e przesy??a?? komentarze.